Tel: +8610 8483 1380

Fax: +8610 8483 2141

09:00-17:30(GMT+8)

Homehotel   
Please enter or select from below
 • Hot
 • ABCDEF
 • GHJK
 • LMNPQ
 • RSTW
 • XYZ
 • Beijing
 • Shanghai
 • Hangzhou
 • Guangzhou
 • Shenzhen
 • Xiamen
 • Nanjing
 • Chengdu
 • Wuhan
 • Qingdao
 • Xian
 • Tianjin
 • Chongqing
 • Soochow
 • Jinan
 • Changsha
 • HongKong
 • Dalian
 • Sanya
 • Harbin