US & CA: 1-6473838585

Globle: 86-17076581350

sinotour01@gmail.com

Home China Guide Travel Toolkit     China's Ethnic Groups & Population

China's Ethnic Groups & Population

As a multinational country, China has a total of 56 ethnic groups and has a populations of 1.3 billion.These ethnic groups are Han, Hui, Miao, Dong, Yao, Bai, Tujia, Hani, Yi, Zhuang, Dai, Li, Wa, Gaoshan, Shui, Naxi, Tu, Dongxiang, Jinpo, Qiang, Maonan, Deapn, Bao'an, Jing, Hezhe, Jino, Uygur, Lisu, Nu, Manchu, Mongolia, Tibetan, Bouyi, Kazak, Korean, She, Lahu, Kirgiz, Daur, Mulam, Gelo, Xibe, Salar, Tajik, Jing, Blang, Pumi, Achang, Ewenki, Ozbek, Yugur, Moinba, Drung, Oroqen, Tatar, Lhoba. Han is the nationality and covers 92% of total population and mainly inhabited in the eastern and central part of China. The 55 ethnic groups are mainly live in the border regions of Southwest, northwest and northeast of China. .
Travel Toolkit

Quick Enquiry

Each tour can be tailor-made